Institut Genom- naučna baza Farmaceutsko- zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Travniku  

Studenti su u prilici, radeći praktično u Institutu, raditi naučno- istraživačke radove iz oblasti farmacije, mikrobiologije, medicinsko-laboratorijske dijagnostike i hemije

Pred početak nove akademske 2018/ 2019. godine odlučili smo napraviti pregled spone teorije i prakse bar jednog segmenta rada Farmaceutsko- zdravstvenog fakulteta (FZF) Univerziteta u Travniku, obzirom na prostor te napraviti analizu kako to sve funkcioniše na Farmaceutsko-zdravstvenom fakultetu uz Institut kao naučno- istraživačku bazu. U tu svrhu smo razgovarali s Minelom Dacić, magistrom inžinjerske hemije, višim asistentom za biohemijsku grupu predmeta na FZF, kao i šefom fizikalno- hemijskog laboratorija Instituta za biomedicinsku dijagnostiku i istraživanje ”Genom” Travnik.

Da je za uspjeh potreban kvalitetan kadar te kvalitetna i visokosofisticirana oprema i edukovano osoblje, dokaz je i stalno napredovanje Instituta za biomedicinsku dijagonostiku i istraživanje „Genom“.

Naučno- istraživačka baza FZF

Minela Dacić, magistar inžinjerske hemije, viši asistent za biohemijsku grupu predmeta

O Institutu Genom i njegovoj ulozi u nastavnom procesu FZF-a, mr. Dacić kaže: ”Institut je naučno istraživačka baza Farmaceutsko- zdravstvenog fakulteta u Travniku koja se komercijalno bavi mikrobiološkom i fizikalno-hemijskom analizom hrane, vode odnosno živežnih namirnica vodećih prehrambenih industrija u Bosni i Hercegovini. U fizikalno-hemijskom laboratoriju se radi određivanje deklaracija raznih prehrambenih artikala, prije stavljanja istih na tržište. Naprednim aparatima, sa visokom preciznošću i pouzdanošću, radi se određivanje masti, proteina, ugljikohidrata, soli, itd., u hrani prema BAS ISO, AOAC metodama i drugim priznatim smjernicama za analizu različitih vrsta proizvoda. Studenti su u prilici, radeći praktično u Institutu, raditi naučno- istraživačke radove iz oblasti farmacije, mikrobiologije, medicinsko-laboratorijske dijagnostike i hemije.

Veliki broj magistarskih i završnih radova je urađen na Institutu gdje su studenti radili na ispitivanju komercijalno dostupnih tableta sa tržišta BiH. Određivali su sadržaj aktivne tvari u tabletama različitih proizvođača u odnosu na deklarisanu vrijednost, te ispitivali druge fizikalno-hemijske osobine prema monografijama iz evropske, američke i britanske farmakopeje. S obzirom da je laboratorija opremljena aparatima poput HPLC-a, AAS-a, GC-a, ELISA-e, UV-VIS spektrofotometra, aparatima za potpunu analizu vode poput turbidimetra, konduktometra, pH-metra i slično, u istoj se može izvoditi širok spektar analiza na različitim vrstama uzoraka kako za komercijalne svrhe, tako i za naučno-istraživačke radove, završne radove, projekte i sl. Samim tim, studenti imaju priliku da steknu znanje od iskusnih i kvalitetnih asistenata koji imaju iskustva sa analizom realnih uzoraka te kao takvi im mogu skrenuti pažnju na probleme na koje mogu naići u toku samostalnog rada i načine rješavanja istih.

Ključ napretka i razvoja

Osoblje kao jedan od najbitnijih karika uspješnog razvoja određenog preduzeća, a naročito ustanove gdje se vrše specijalizirane djelatnosti poput različitih analiza od kojih zavisi zdravlje stanovništva mora biti vrlo obrazovano, odgovorno, sposobno da u svakom momentu odgovori izazovima s kojim se svakodnevno suočava. Od osnivanja, kroz proces akreditacije kod akreditacijske agencija BATA i mnogim drugim procesima uspješno rukovodi direktorica Instituta, mr. Azra Bačić koja je na čelu jednog mladog, ambicioznog i odgovornog tima stručnjaka za koju na postoji prepreka u komunikaciji što olakšava svakodnevne aktivnosti koje, koliko god da su sofisticirane, čini ih vrlo jednostavnim. Posebno je važan taj segment saradnje i zdrave komunikacije među radnim kolegama koji se nalaze u timu, jer koliko god bila bitna edukacija istih, bitan je i razgovor, zajedničko razmatranje i rješavanje problema te nesebično zalaganje za postizanje zajedničkih, a ne pojedinačnih ciljeva. Rezultat toga su mnoge odobrene i validirane metode, kao i svakodnevan rad na validaciji novih i aktuelnih metoda koje će naći svrhu u širokom polju nauke. Studenti koji se uključe u naučno- istraživački rad također osjete tu atmosferu zdrave komunikacije gdje se osjećaju kao dio vrlo odgovornog kolektiva”, riječi su mr. Dacić.

Uključena u mnogobrojne naučno- istražvačke aktivnosti

Pored mnogobrojnih obaveza uredno pohađa doktorski studij na Farmaceutsko- zdravstvenom fakultetu uz to pišući različite naučno-istraživačke radove, koautor je i Praktikuma za Farmaceutsku hemiju koji je studentima umnogome olakšao spremanja ispita, približio im praktični rad kao njihovo buduće zanimanje iz oblasti farmacije.

„Farmacija koja vremenom poprima jednu novu dimenziju, svoju priliku za razvoj ima u ovom Institutu. Ja sam odlučila da uz rad kojim se bavim iskoristim ove potencijale u vlastitom napredovanju, jer smatram da društvu možemo pomoći samo ako smo jedna od njegovih jedinki koja napreduje, na taj način svako treba krenuti od sebe, jer izgrađujući sebe izgrađujemo jako i perspektivno društvo”, zaključila je mr. Dacić.

FZF – jaka i perspektivna visokoškolska ustanova

Ovo je samo jedan segment rada Farmaceutsko- zdravstvenog fakulteta. Fakultet je u svim poljima kojim se bavi kao što su: Stomatologija, Radiologija, Fizioterapija, Sestrinstvo studentima obezbjedio podjednaku zastupljenost teorije i prakse. U posljednje vrijeme je mnogo uloženo u razvoj svih smjerova tako da studenti praktično sve kliničke, dijagnostičke i druge aktivnosti mogu obaviti na Fakultetu, bez potrebe da idu po određenim klinikama i sl. I pored toga, Fakultet je studentima obezbjedio i taj segment praktične nastave koji obavljaju u različitim klinikama, farmaceutskim industrijama, apotekama i sl., kako bi stekli iskustvo i bili spremni da se kao kompletni stručnjaci suoče sa različitim izazovima svoga zanimanja.

Pripremio: M. M.

Pin It on Pinterest