Obilježena decenija uspješnog rada Ustanove za tretman ovisnika u Podgorici

„Ovu posjetu smo iskoristili da sa čelnim ljudima ustanove porazgovaramo i o nastavku saradnje i razmjeni iskustava“, kazao je šef službe za stručno-terapijske poslove i naučno-istraživački rad Terapijske zajednice Kampus, dr. sc. Šahim Kahrimanović

 

Ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Kakarička gora u Podgorici ove godine je obilježila deceniju rada. Na poziv menadžmenta ove ustanove, predstavnici JU Terapijske zajednice Kampus KS na čelu sa direktorom Kemalom Mušinbegovićem posjetili su ovu ustanovu i prisustvovali ovom svečanom događaju. Šef službe za stručno-terapijske poslove i naučno-istraživački rad Terapijske zajednice Kampus dr. sc. Šahim Kahrimanović, u razgovoru za naš časopis kazao je kako je sa Ustanovom za tretman ovisnika u Podgorici, uspostavljena saradnju još od 2007 godine, odnosno i prije njihovog svečanog otvaranja.

„Ovo je prva ustanova sa kojom imamo potpisan Memorandum o saradnji. Ustanova na Kakaričkoj gori je u proteklom periodu uspjela da izraste u renomiranu ustanovu koja se bavi tretmanom ovisnika. Ovu posjetu smo iskoristili da sa čelnim ljudima ustanove porazgovaramo i o nastavku saradnje i razmjeni iskustava. U perspektivi ćemo organizovati nekoliko sastanaka o mogućim apliciranjima na međunarodne projekte koji su od značaja za regionalnu saradnju u ovoj oblasti“, kaže Kahrimanović. U nastavku nam je kazao nešto više o aktivnostima i uslugama koje nudi Terapijska zajednica Kampus u Sarajevu. Ističe kako se kontinuirano provode različiti oblici terapija za osobe koje su smještene na rehabilitacijski tretman. To uljučuje grupni i individualni rad, radno-okupacionu terapiju, sportsku terapiju, porodičnu terapiju, različite radionice. Pored toga, kvalitetno se provode programi socijalne reintegracije korisnika koji su završili tretman.

Realizacija mnoštva aktivnosti

„To uključuje pomoć pri aktivnom traženju zaposlenja, završetak školovanja, razvoj socijalnih vještina. Kuća za žene ovisnice, koja je pokrenuta 2017. godine, kontinuirano radi. Tokom godine je realizovan savjetodavni rad sa osobama koje traže pomoć od ovisnosti. Kampus je ustanova u kojoj se, u saradnji sa  Ministarstvom pravde i uprave KS provodi alternativna krivična sankcija, Rad za opšte dobro na slobodi. Rad za opće dobro na slobodi je alternativna krivična sankcija kojom se počiniocima krivičnih djela za koja je zaprijećena kazna zatvora u trajanju do jedne godine, ista, uz dobrovoljni pristanak osuđenog, zamjenjuje društveno korisnim radom – radom za opće dobro na slobodi, u trajanju od najmanje 10, do najviše 90 radnih dana“, ističe Kahrimanović te napominje kako određeni broj ovakvih osoba je, tokom izdržavanje ove kazne, od strane stručnog osoblja Kampusa motivisan za ulazak u tretman ovisnosti u našu ustanovu.

„Već dugi niz godina se u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i nauke KS provode programi prevencije u osnovnim i srednjim školama. Odaziv škola za ovakve projekte je odličan. Kampus je aktivno uključen i u program obilježavanje Dječije nedjelje i za ovu godinu. Ova aktivnost se realizuje u saradnji sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS“, napominje Kahrimanović.

Primjenu različitih metoda i tehnika

Program u TZ Kampus podrazumijeva primjenu različitih metoda i tehnika kojima će se utjecati na bihevioralne, psihološke, socijalne i kognitivne promjene kod korisnika. S obzirom da  je ovisnost o psihoaktivnim supstancama poremećaj cijele osobe praćen naučenim ponašanjem neophodno je sistemski, organizirano i kontinuirano utjecati na korisnike kako bi prihvatili zdrav životni stil oslobođen od ovisnosti o psihoaktivnim supstancama.

„Da bi se to ostvarilo uspostavili smo terapijsko okruženje izgrađeno na socijalizirajućim normama i vrijednostima, postavili hijerarhijsku socijalnu strukturu koja definiše pozicije i uloge, te set uvjerenja i filozofija ‘ispravnog življenja’  unutar čijeg konteksta se odvija proces promjene“, kaže Kahrimanović. U nastavku napominje kako je ulazak u tretman u Kampusu je dobrovoljan a procedura ulaska podrazumijeva kontaktiranje stručnog osoblja Kampusa i zakazivanje razgovora.

„Nakon toga, ukoliko osoba želi ući u tretman, pokreće se administrativna procedura u Centru za socijalni rad. Osoba može započeti tretman i prije donošenja Rješenja nadležnog Centra.

Također, omogućen je i ulazak u tretman na komercijalnoj osnovi, tj. bez prolaska cjelokupne procedure u Centru za socijalni rad. Ukoliko osoba ne želi boraviti u tretmanu, preporuka je da se započne proces savjetovanja“, ističe Kahrimanović.

Nastojanja JU Terapijska zajednica Kampus KS od njenog osnivanja su da bude servis građanima Kantona Sarajevo ali i šire kada je u pitanju tretman i prevencija ovisnosti. Planirano je unapređenje tretmana, nastavak saradnje sa postojećim ustanovama i institucijama i razvoj partnerskih odnosa sa drugim relevantnim faktorima, kako bi tretman u Kampusu bio što kvalitetniji.

Pripremio: Hazim Okanović

Pin It on Pinterest

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com